Motoriek

Wanneer u besluit dat uw kind motorische training gaat volgen is het prettig om van een aantal zaken op de hoogte te zijn.

Wat is Motorisch Remedial Teaching?

Kinderen groeien niet altijd zonder problemen op. Soms is er sprake van een vertraagde ontwikkeling, of dreigt een kind vast te lopen in zijn ontwikkeling. Dit kan zich dan uitten in stoornissen in concentratie, gedrag en leerprestaties. De oorzaak is in veel gevallen een achterstand in de motorische ontwikkeling. Om daar een duidelijk beeld van te krijgen volgt voor we over gaan tot motorische training altijd een motorisch onderzoek.

Behandeling

Voorafgaand aan de behandeling vindt een motorische screening plaats. Hierin wordt nagegaan waar de problemen liggen. Daarbij wordt met u besproken of tot behandeling moet worden overgegaan en door wie. Van de bevindingen word een verslag gemaakt.
De behandeling houdt in, dat het kind wekelijks 45 minuten training krijgt. Er wordt gewerkt in groepjes van ongeveer 6 kinderen. Het effect van groepstraining is enorm positief. De kinderen voelen zich vrij in de ongedwongen groepssfeer. Ze leren van elkaar en ze genieten van de speelse manier van werken. Omdat ze tijdens de training gewend zijn in een groep te oefenen, zullen ze het geleerde ook in de klas gemakkelijk toepassen. Wat natuurlijk niet uitsluit dat er altijd individuele aandacht voor de ontwikkeling van elk kind afzonderlijk is.

Eindonderzoek

Bestaat de verwachting, dat uw kind motorisch gezien op niveau functioneert, dan volgt er een eindonderzoek. De resultaten van begin- en eindonderzoek worden naast elkaar gelegd en met u doorgesproken. Is het resultaat goed, dan kan de behandeling worden gestopt. 

Cursus Motorisch Remedial Teaching

Daar het van belang is om mensen die met kinderen werken op de hoogte te brengen van de mogelijkheden van Motorisch Remedial Teaching wordt er een praktische cursus M.R.T. gegeven. In de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

De cursus bestaat uit vijf lesavonden van twee uur per keer. Of dagdelen in overleg met de school.

Lezingen

Ouderavonden op scholen, peuterspeelzalen e.d. waarbij men motoriek als gespreksthema kiest zijn al heel waardevol gebleken. Op verzoek worden door ons dan ook lezingen gegeven.