Onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek vindt er altijd een intakegesprek plaats waarin nader wordt ingegaan op de hulpvraag. Aan het einde van dit gesprek zal duidelijk worden wat wij voor u en uw kind kunnen betekenen.

U kunt bij praktijk Stimulans terecht voor de volgende onderzoeken: 

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek kan nodig zijn als er twijfels bestaan over de intellectuele mogelijkheden van het kind. Een intelligentieonderzoek geeft zicht op de capacitieiten van het kind. Wat zijn zijn of haar sterke en zwakke kanten?

Persoonlijkheidsonderzoek

Een persoonlijkheidsonderzoek wordt uitgevoerd om te achterhalen waar de gedragsproblemen uit voortkomen die zich thuis en/of op school voordoen. Er wordt zowel naar het kind als naar de school- en thuissituatie gekeken.

Onderzoek naar leerproblemen

Een onderzoek naar leerproblemen geeft zicht op het leerproces van het kind. Er wordt o.a. gekeken naar motiviatie, werkhouding en onderwijssysteem. De oorzaak kan ook liggen in de aanwezigheid van een leerstoornis zoals dyslexie, dyscalcullie etc.

Motorisch onderzoek

Een motorisch onderzoek wordt uitgevoerd om de motorische ontwikkeling van het kind in beeld te brengen. Meer informatie over de motorische training vindt u links in de menubalk onder het kopje 'motoriek'. 

Observatie

Een observatie wordt uitgevoerd om na te gaan waar en wanneer de problemen zich voordoen.