• Geen lange wachttijden
  • Kleinschalig, één aanspreekpunt
  • Vergoeding mogelijkheid

Werkwijze

Tijdens het traject vormt de hulpvraag van het kind en de ouders de rode raad. Vanuit een doel- en resultaatgerichte aanpak gaan we aan de slag. Het contact met ouders en scholen is daarbij heel belangrijk voor ons. Het geeft een zo goed mogelijk beeld van de situatie en de ontwikkeling van het kind. Deze methode wordt ook wel de samenwerkingsdriehoek genoemd. Onze ervaring leert dat deze methode zeer effectief is. Tijdens de begeleiding zorgen we dat zowel ouders als de school op de hoogte zijn van de voortgang.

Onderzoek

Tijdens het intakegesprek wordt duidelijk of verder onderzoek nodig is. Dit kan ons bijvoorbeeld helpen om het gedrag van het kind beter te leren begrijpen. In overleg met de ouders – en soms ook in overleg met school – wordt bepaald welke vorm van onderzoek wordt ingezet. 

Wij bieden de volgende mogelijkheden tot onderzoek: 

Intelligentieonderzoek 
Een intelligentieonderzoek kan nodig zijn als er twijfels bestaan over de intellectuele mogelijkheden van het kind. Een intelligentieonderzoek geeft inzicht in de capaciteiten van het kind. Naast de IQ-scores is ook de observatie een belangrijk gegeven. Er wordt gebruik gemaakt van de WISC-V-NL.

Persoonlijkheidsonderzoek 
Een persoonlijkheidsonderzoek wordt uitgevoerd om te achterhalen waar de (gedrags)problemen uit voortkomen die zich thuis en/of op school voor doen. Er wordt zowel naar het kind als naar de school- en thuissituatie gekeken. 

Onderzoek naar leerproblemen 
Een onderzoek naar leerproblemen geeft zicht op het leerproces van het kind. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar motivatie, werkhouding en het onderwijssysteem. 

Motorisch onderzoek 
Een motorisch onderzoek wordt uitgevoerd om de motorische ontwikkeling van het kind in beeld te brengen. Het betreft zowel de grove als de fijne motoriek. 

Observatie 
Soms is een uitgebreid diagnostisch onderzoek niet nodig en wordt een observatie uitgevoerd om na te gaan waar en wanneer de problemen zich uiten. 

Behandelingen

De begeleiding en behandelingen die wij bieden, stemmen wij af of de hulpvraag van het kind. Wij zijn flexibel en sluiten aan bij de belevingswereld van het kind.

Traumabehandeling (EMDR)
Traumabehandeling (EMDR)

EMDR is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. Kinderen met een nare ervaring kunnen middels de EMDR snel en effectief behandeld worden. 

Sociale vaardigheidstraining
Sociale vaardigheidstraining

Een sociale vaardigheidstraining helpt kinderen die problemen of spanningen ervaren in de omgang met anderen. In een kleine groep worden sociale vaardigheden aangeleerd. Dat stelt kinderen beter in staat om op een betere manier contact aan te gaan met leeftijdsgenoten en anderen. 

Faalangsttraining
Faalangsttraining

Faalangsttraining is speciaal voor kinderen die in hun functioneren belemmerd worden door een sterke angst om te falen. Zij zijn bang om iets verkeerd te doen en kunnen daardoor problemen ervaren op school of thuis. 

Psycho-educatie
Psycho-educatie

Psycho-educatie geeft kinderen uitleg over wie ze zijn en wat hun sterke en minder sterke kanten zijn. Hierdoor ontstaat er meer begrip en acceptatie. Deze vorm van begeleiding wordt vaak ingezet naar aanleiding van een eerder afgenomen onderzoek. 

Weerbaarheidstraining
Weerbaarheidstraining

Weerbaarheidstraining is er speciaal voor die kinderen die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen en weinig zelfvertrouwen ervaren. Hiermee vergroten we de weerbaarheid van het kind. 

Emotieregulatie
Emotieregulatie

Emotieregulatie helpt kinderen die hun boosheid, angst of verdriet blijven hangen en dit moeilijk zelf kunnen reguleren. Door deze vorm van begeleiding, leren kinderen de emoties bij zichzelf te herkennen. Op die manier kunnen zij aangeven hoe ze zich voelen en leren ze om de emoties te reguleren.  

Motorische training
Motorische training

Voor kinderen die onvoldoende ontwikkeling hebben doorgemaakt bieden wij motorische begeleiding aan. Aangezien de motorische begeleiding in groepsverband plaats vindt, wordt naast de motorische ook de sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd.  

Begeleiding op het voortgezet onderwijs
Begeleiding op het voortgezet onderwijs

Heeft het kind moeite met zelfstandig leren? Onze begeleiding richt zich op het stimuleren van onder meer de executieve functies. Denk daarbij bijvoorbeeld aan planning, organisatie en timemanagement. Die vaardigheden zijn nodig om tot het leren te komen. Het gaat hierbij dus niet om vakinhoudelijke begeleiding. 

Onze specialismen

Iedere situatie vraagt om een andere aanpak. Wij zijn gespecialiseerd in het stellen van diagnoses en bieden individuele- en groepsbegeleiding.

Diagnostiek

Denk daarbij aan een
uitgebreid psychologisch onderzoek, capaciteitenonderzoek of leeronderzoek. 

Individuele begeleiding

Voorbeelden van individuele begeleiding zijn begeleiding op het voortgezet onderwijs, emotie-regulatie training, psycho-educatie en traumabehandeling. 

Groepsbegeleiding

Trainingen in groepsverband kunnen zich richten op faalangsttraining, weerbaarheidstraining, vaardigheidstraining of motorische begeleiding.